Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Edukacija

OBAVIJEST O VI SIMPOZIJU MAGISTARA FARMACIJE TK

 

18.02.2019 14:50
Slika
 

Tuzla, 18. 02. 2019. godine              

Broj: 01-251/19

SVIM MAGISTRIMA FARMACIJE

 

PREDMET: OBAVIJEST O ŠESTOM SIMPOZIJU MAGISTARA

                      FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA,

 

 

Poštovane kolegice i kolege,

 

Veliko nam je zadovoljstvo najaviti održavanje Šestog simpozija magistara farmacije Tuzlanskog Kantona na temu: “ANTIOKSIDANSI, ZNAČAJ I UPOTREBA“.

 

Šesti simpozij održat će se 23. marta 2019. godine u Tuzli u Hotelu Tuzla.

 

Šesti Simpozij magistara farmacije TK imat će karakter međunarodnog Simpozija, a za predavače će pored domaćih biti pozvani i ugledni profesori sa Univerziteta iz inozemstva. Najzvučnije ime je svakako profesor Luciano Saso sa Fakulteta farmaceutskih i medicinskih nauka, Sapienza, Univerziteta u Rimu, Italija koji je potvrdio gostovanje i koji će održati uvodno predavanje.

 

Zbornik radova sa Simpozija magistara farmacije TK indeksiran je od Nacionalne univerzitetske biblioteke BiH pod ISSN brojem za pisano izdanje: 2490-2284 i za CD izdanje ISSN broj: 2303-7229, kao i on-line izdanje na stranici Komore (http://komoramagistarafarmacije-tk.ba/zbornik) pod brojem ISSN: 2566-4271.

Zbornik je odlukom Senata Univerziteta u Tuzli, uvršten u Registar domaćih publikacija, tako da se radovi objavljeni u Zborniku smatraju relevantnim za izbor u naučno-nastavna zvanja na Univerzitetu

 

KOTIZACIJA:

Rana kotizacija do 12.03.2019. godine iznosi 80,00 KM (osamdeset konvertibilnih maraka),

Kasna kotizacija od 13.03.2019. godine iznosi 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka).

 

Kotizacija se uplaćuje na  žiro – račun Komore, kod UniCredit bank, broj: 3384 4022 1525 3454 sa naznakom, kod svrhe uplate:“Uplata za Šesti simpozij magistara farmacije TK - na ime mr.ph. (navesti ime/a za koje se kotizacija uplaćuje)“,  ili na blagajni Komore magistara farmacije Tuzlanskog Kantona (Ulica: Titova do 34, SPO lamela A/II, Tuzla).

 

Kotizacija za učesnike Simpozija podrazumijeva slijedeće:

  • Radni materijal Simpozija;
  • Ručak za radne dane Simpozija;
  • Kafe pauze za radne dane Simpozija.
  • Svečana večera

 

Nezaposleni magistri farmacije oslobođeni su plaćanja kotizacije za sudjelovanja na Šestom Simpoziju magistara farmacije TK, uz obavezno dostavljanje Uvjerenja o nezaposlenosti.

Studenti (dodiplomci) Farmaceutskog/ih fakulteta imaju osiguran slobodan ulaz radnim danima Simpozija, uz blagovremenu najavu Stručnoj službi Komore.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA                                               PREDSJEDNICA KOMORE
                                                                                                     MAGISTARA FARMACIJE TK

  Dženita Mišić, mr.ph.                                                                     Aneda Cipurković, mr.ph.

 

0 0